• Ειδικά άμυλα θερμής πήξης
• Ειδικά άμυλα για ομοιόμορφο χρωματισμό τελικού προϊόντος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ