• Απλά και τροποποιημένα άμυλα ειδικών χαρακτηριστικών για βελτίωση δομής, σύνδεσης και κόστους των τελικών προϊόντων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ